නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ධාතුන් වහන්සේලාට ශක්තියක් ගැබ්වෙන ආකාරය

ධාතුන් වහන්සේලාට ශක්තියක් ගැබ්වෙන ආකාරය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close