නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු යන්ත්‍රර මත්‍ර වලින් ශක්තියක් ගැබ්විම

යන්ත්‍රර මත්‍ර වලින් ශක්තියක් ගැබ්විම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close