නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු යපතට හදනලද දෙයින් යහපතක් විහිදීම

යපතට හදනලද දෙයින් යහපතක් විහිදීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close