පටිච්චසමුප්පාදය පටිච්චසමුප්පාදය ආකාරයට ලෝකය විග්‍රහය

පටිච්චසමුප්පාදය ආකාරයට ලෝකය විග්‍රහය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close