නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ ගැබුරින් දැකියයුතු දුක

ගැබුරින් දැකියයුතු දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close