නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ සැප දුක සේ දැකීම

සැප දුක සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close