නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ නිස්සරණය නිස්සරණය සේ දැකීම

නිස්සරණය නිස්සරණය සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close