නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ පංච කාමය දුකක් සේ දැකීම

පංච කාමය දුකක් සේ දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close