නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට අවශ්‍ය දහම්

ආර්ය මාර්ගය වැඩීමට අවශ්‍ය දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close