නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග නිවන තේරුම්කර ගැනීම

නිවන තේරුම්කර ගැනීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close