නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග පංචස්කන්ධ දුක සහ අවිද්‍යාවෙන් හටගන්නා දුක

පංචස්කන්ධ දුක සහ අවිද්‍යාවෙන් හටගන්නා දුක යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close