නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ඇලීමට ගැටීමට බියවීම

ඇලීමට ගැටීමට බියවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close