නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග ඇලීමේ ගැටීමේ භයානකත්වය

ඇලීමේ ගැටීමේ භයානකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close