නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග රාගයේ ද්වේෂයේ භයානකත්වය

රාගයේ ද්වේෂයේ භයානකත්වය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close