නිවන් මගලෝකොත්තර ගමන් මග අභිජ්ජා දෝමනස්ස පහකිරීම

අභිජ්ජා දෝමනස්ස පහකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close