නිවන් මගතන්හාව විභව තන්හා

විභව තන්හා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close