නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම

ඇලීම ගැටීම දුරුකිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා