නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම හුස්ම සහ පිම්බීම හැකිලීම තුලින් ලබන ප්‍රතිපල

හුස්ම සහ පිම්බීම හැකිලීම තුලින් ලබන ප්‍රතිපල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close