නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම තම තමන් කලයුතු පරියේෂණය

තම තමන් කලයුතු පරියේෂණය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close