නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම සිත පිරිසිදු කීරීම සහ සිත එක්තැන් කීරීම

සිත පිරිසිදු කීරීම සහ සිත එක්තැන් කීරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා