විවේක නිශ්‍රිත යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close