නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම බුදුපියාණන් දෙසූ ආනාපානසතිය

බුදුපියාණන් දෙසූ ආනාපානසතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close