නිවන් මග දහම් සාකච්ඡා කිරීම

දහම් සාකච්ඡා කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close