නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම නිවන සහ නිවන්මග අස්වාස කීරීම

නිවන සහ නිවන්මග අස්වාස කීරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close