නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ඇසුරු කලයුතු සහ පහ කලයුතු දහම්

ඇසුරු කලයුතු සහ පහ කලයුතු දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා