නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම කය පාලනය නිසා සිත පාලනය

කය පාලනය නිසා සිත පාලනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close