අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් පැයක පමණ කාලයක් විටින් විට මෙම වෙබ් අඩවිය හා සම්බන්ධ වීමේ යම් අපහසුතාවයක් ඇති විය හැකි බව කාරුණිකව සලකන්න.
නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ආශ්වාස පස්වාස කාය සංඛාර

ආශ්වාස පස්වාස කාය සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා