නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ආශ්වාස පස්වාස කාය සංඛාර

ආශ්වාස පස්වාස කාය සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා