කාය සහ කාය සංඛාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා