නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම කය ක්‍රියාන්මක කිරීමේ චේතනාව

කය ක්‍රියාන්මක කිරීමේ චේතනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close