නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මනස නිදහස් වීම නිසා සමාධිය ලැබීම

මනස නිදහස් වීම නිසා සමාධිය ලැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා