වායුවට හිත තැබීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා