නිවන් මගධර්ම වීතදෝෂී දහම්

වීතදෝෂී දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close