නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ධ්‍යානයන්ගේ ස්වභාවය

ධ්‍යානයන්ගේ ස්වභාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close