උපේක්ෂා එකග්‍රතා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close