නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම බාහිර සාසනයක නොමැති ආනාපානසතිය

බාහිර සාසනයක නොමැති ආනාපානසතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close