ප්‍රීති සම්බොජ්ඣංගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා