නිවන් මගධර්ම වීතමෝහි දහම්

වීතමෝහි දහම් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close