පරම ආශ්වාස සුත්‍රය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා