නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම සබ්බේ සංඛාරා අනස්සාසිකයි

සබ්බේ සංඛාරා අනස්සාසිකයි යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා