නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම පංචස්කන්ධය පිලිබදව භාවනාව

පංචස්කන්ධය පිලිබදව භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close