නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මහත්පල මහානිසංස වූ ආනාපානසතිය

මහත්පල මහානිසංස වූ ආනාපානසතිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close