* බුදු රජාණන් වහන්සේ බුදුගුණ කථා 46

බුදුගුණ කථා යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close