නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මෙත්තා කරුණා මුදිනා උපේක්ෂා භාවනා

මෙත්තා කරුණා මුදිනා උපේක්ෂා භාවනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close