නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ලෞකික මෛත්‍රී භාවනාව

ලෞකික මෛත්‍රී භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා