නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මෙත්තා සහගත චේතෝවිමුක්තිය

මෙත්තා සහගත චේතෝවිමුක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා