නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මෙත්තා භාවනාවේ ප්‍රතිපල

මෙත්තා භාවනාවේ ප්‍රතිපල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close