නිවන් මගසත්තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම මෙත්තා සහගත සත්ත බෝජ්ඣංග වැඩිම

මෙත්තා සහගත සත්ත බෝජ්ඣංග වැඩිම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close