භාවනාවඅනාපාන සති භාවනාව සතර ඉරියවු පවත්වන ආකාරය දැකීම

සතර ඉරියවු පවත්වන ආකාරය දැකීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close