පස්සද්ධි සම්බොජ්ඣංගය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close