භාවනාව අසුභ 82

අසුභ යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close